Regulamin

Regulamin § 1 Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: Kurs – treść cyfrowa, której twórcą jest Sprzedawca i którą Kupujący może nabyć za pośrednictwem strony https://kursy.dobryporod.com/rodze-na-islandii Kupujący – osoba dokonująca zakupu kursu. Sprzedawca – Paulina Kołtan-Janowska, Norðurhof 2, Flúðir, kennitala 231288 - 3339 Strona – platforma do kursów dostępna pod adresem: https://kursy.dobryporod.com § 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: – dostęp do Internetu, – system operacyjny, – przeglądarka internetowa, – posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: – dostęp do Internetu, – system operacyjny, – przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies, – możliwość otwierania plików .pdf – możliwość odtwarzania plików wideo, – posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto. § 3 Prawa własności intelektualnej
 7. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 9. Udostępnianie swojego loginu oraz hasła osobom trzecim jest zabronione. § 4 Sposób zawarcia umowy sprzedaży i zakup Kursu
 10. W celu uzyskania statusu Kupującego, należy podjąć następujące kroki: – wybrać wariant Kursu spośród dostępnych na Stronie, – kliknąć w przycisk umożliwiający dołączenie do kursu – wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
 • należy pamiętać, że podane dane posłużą do wystawienia rachunku
 • kliknąć w przycisk „Kup teraz”, – zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności – co jest niezbędna do dokonania zakupu, – opłacić dostęp do kursu. Dane do płatności zostaną przesłane w osobnym mailu.
 1. Dostęp do platformy kursowej zostanie przydzielony w ciągu kilku godzin po zaksięgowaniu przelewu na koncie (czas może wydłużyć się w przypadku płatności w weekendy i święta)
 2. Po pozytywnym dokonaniu płatności, Kupujący otrzyma automatycznie dostęp do Kursu w zależności od wybranej opcji na 9 miesięcy (pakiet VIP) lub 12 miesięcy (pakiet premium) Sprzedawca może wypowiedzieć umowę, jeżeli Kupujący narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. § 5 Korzystanie z Kursu
 3. Aby korzystać z kursu należy na stronie kursu wpisać dane do logowania (login, hasło), które zostały podane drogą mailową po zaakceptowaniu płatności.
 4. Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i wymagane jest połączenia z Internetem.
 5. Kupujący może odtwarzać kurs wiele razy. § 6 Odstąpienie Kupującego od umowy
 6. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. § 7 Odpowiedzialność za wady
 10. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 11. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@dobryporod.com
 12. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji. § 8 Postanowienia końcowe
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego umowy ze Sprzedawcą.